اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شرکت توسعه صنعتگران فارس :

نام شرکت / شخص نام نماينده سمت
شرکت رافع شیراز   آقای مهندس صابر فیضی رئیس هيئت مديره
نام شرکت / شخص نام نماينده سمت
شركت صنایع الکترونیک شیراز  آقای مهندس حسن بهمنی عضو هيئت مديره
نام شرکت / شخص نام نماينده سمت
کارخانجات مخابراتی ایران آقای دکتر حمیدرضا ایمانی عضوهيئت مديره
نام شرکت / شخص نام نماينده سمت
شركت صنایع قطعات الکترونیک ایران  آقای مهندس بهمن رزمجوئی نایب رئیس هيئت مديره
نام شرکت / شخص نام نماينده سمت
آقای مهندس مسعود راثی آقای مهندس مسعود راثی عضو هيئت مديره و مدير عامل