Virtual Classroom

 

 

دوره های مجازی

 

 

دوره آموزشی مانیتورینگ (HMI)

 

  امروزه با توسعه سیستم های اتوماسیون در صنایع، اهمیت و جایگاه نرم افزار های مانیتورینگ نیز بصورت روزافزون افزایش یافته است. لذا با توجه به نیاز مهندسین کشور و بالا بردن توان علمی آن ها، دوره جامع مانیتورینگ در دانشگاه شیراز تدوین شده است.

 

 

دوره آموزشیPCS7

 

امروزهنیازبهآموزشوارتقایدانشفنینیروهایمتخصصدرصنایعگوناگونبه صورتروزافزونیاحساس میشود. اماازسویدیگروجودامکاناتسختافزاریوهمچنیننیروهایمتخصصوباتجربهدردانشگاه شیرازفرصتیرادرجهتاعتلاوارتقایعلمیمهندسینصنایعفراهممیکند. ازاینرو،دورهپیشنهادیPCS7 جهتآموزشسیستم DCS شرکتزیمنسطراحیشدهاست. دورهمذکوردردوبخشمقدماتیو پیشرفتهبرنامهریزیشدهاست. دردورهمقدماتی،مهندسانابتداباسیستمهای DCS وسپسبانحوه پیکربندیوبرنامهنویسیسیستم PCS7 آشنامیشود.

 

دوره آموزشیLABVIEW

 

یک بستر نرم افزاری و یک محیط توسعه ای قدرتمند جهت برنامه نویسی گرافیکی است. این نرم افزار توسط شرکت National Instruments ارائه شده است و کاربردهای مختلفی را از جمله در اتوماسیون صنعتی، اکتساب داده، طراحی و پیاده سازی عملی سیستم های کنترلی، تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی دارا ست.

 

دوره آموزشیMatlab

 

دوره آموزشیSimulink

 

دوره آموزشیDIgSILENT

 

نرم‌افزار DIgSILENT/Power Factory یکی از نرم‌افزارهاي تحلیل سیستمهای قدرتمیباشد. این نرم‌افزار در بسياري از دانشگاه‌هاي كشور تدريس مي‌شود و در بسياري از شركت‌هاي برق، نسخه‌هاي صنعتي آن جهت تحليل و برنامه‌ريزي شبكه استفاده مي‌گردند. در این دوره، با شیوه تحلیل سیستم های قدرت با استفاده از این نرم افزار آشنا خواهید شد.

 

 

دوره آموزشیDPL (DIgSILENT Programming Language)

 

 نرم‌افزار DIgSILENT/Power Factory یکی از نرم‌افزارهاي تحلیل سیستم‌های قدرتمی‌باشد. این نرم‌افزار در بسياري از دانشگاه‌هاي كشور تدريس مي‌شود و در بسياري از شركت‌هاي برق، نسخه‌هاي صنعتي آن جهت تحليل و برنامه‌ريزي شبكه استفاده مي‌گردند. در این دوره، با ساختار زبان برنامه‌نويسي آن آشنا خواهید شد و سپس، با مثال‌هاي كاربردي، روش‌هاي مختلف تحليل و آناليز سيستم قدرت با استفاده از زبان برنامه‌نويسي نرم‌افزار آموزش دادهخواهد شد.

 

دوره آموزشیFuzzy and Neural Matlab Toolboxes

 

شبکه ­های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) و به اختصار (ANN) ابزارهایی مهم در میان مباحث هوش محاسباتی (Computational Intelligence) به حساب می­آیند. انواع مختلفی از شبکه­های عصبی مصنوعی معرفی شده­اند، که عمدتاً در کاربردهایی همچون طبقه بندی، خوشه بندی، تشخیص الگو، مدل­سازی و تقریب توابع، کنترل، تخمین و بهینه­سازی مورد استفاده قرار می­گیرند.

 

دوره آموزشیEMTP

 

نرمافزاربررسیحالاتگذرایسیستمقدرت EMPT برايافرادزيرميتواندمفيدباشد: 

طراحانسيستمهايقدرت،جهتبررسيعملكردطرحخودقبلازاجرا

بهرهبردارانازسيستمقدرت،جهتبررسيحوادثشبكهوتجهيزاتبراييافتندليليادلايلبروزآنوجلوگيريازتكرار مجددحوادث

دانشجويانكارشناسيارشدودكتريجهتانجامپروژههايتحقيقاتي

 

دوره آموزشیDialux

 

نرم افزار DIALUX جهت شبیه سازی و محاسبات روشنایی خیابان ها، معابر عمومی، ساختمان ها و تونل‌ها ، محوطه‌ها و . . . استفاده می گردد که محاسبات آن با توجه به روشهای مرسوم و فرمولهای پیشنهادی که در استاندارد DIN توصیه گردیده انجام می‌پذیرد، این موضوع باعث گردیده که محاسبات و خروجی‌های این نرم‌افزار از دقت و کیفیت مناسبی برخوردار باشد.

 

دوره آموزشی ADS، HFSS، CST

 

نرم افزار مخابرات میدان : امروزه با توجه به پیچیدگی های حل مسائل الکترومغناطیسی، استفاده از نرم­افزارهای حل عددی از اهمیت بالایی برخورد است. در یک دسته­بندی کلی، شبیه­سازی­های در حوزه­ی مخابرات میدان را می­توان به چند دسته­ی مسائل پسیو، اکتیو و الکترواستاتیک تقسیم­بندی نمود. مجموعه­ی ارائه شده، سه مورد از قوی­ترین نرم­افزارها هستند که می­توانند نیازهای شبیه­سازی در حوزه­ی مخابرات میدان را به خوبی رفع نمایند. به منظور آشنایی بیشتر با این نرم­افزارها توضیحات مختصری از هریک ارائه می­گردد.

 

دوره آموزشی رباتیک (مقدماتی ، متوسط، پیشرفته)

 

دوره آموزشی رمزنگاری و امنیت اطلاعات

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: