مهندسی صنایع

 

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

نرم افزار MSP

نرم افزار PRIMAVERA

نرم افزار EXCEL ویژه مهندسین

آموزش کاربردی سیستم های نگهداری و تعمیرات PM با نرم افزار

MATLAB

تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادی توسظ نرم افزار Eviews

کنترل کیفیت آماری توسط نرم افزار Minitab

نرم افزار ACCESS

طرح ریزی واحدهای صنعتی

آشنایی با تکنیک های داده کاوی (Data mining)

دوره آموزشی کاربردی Share Point

دوره تخصصی Share Point / MSP Server

نرم افزار آماری SPSS

تربیت کارشناس کنترل پروژه

اصول مدیریت پروژه Project Management Fundamentals (PMF)

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: