مدیریت عمومی

 

 

مدیریت جلسات اداری و فنون اداره جلسات

برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران

رهبری و مدیریت تحول در سازمان

انگیزش در کار

مهارت های ارتباطی مدیران

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

مدیریت رفتار سازمانی در سازمان های عمومی

برنامه ریزی در دستگاه های دولتی (تمرکز بر فرایندها)

طرحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت و مهندسی ارزش

تربیت مدیر داخلی

استراتژی منابع انسانی به روش SRP

مدیریت دانش

اشنایی با مدل های شایستگی (قابلیت ها)

آشنایی با مدل ارزیابی 360 درجه

روانشناسی صنعتی و سازمانی

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

گزارش نویسی در امور اداری

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار کننده

آیین نگارش حقوقی

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: