مهندسی مکانیک

 

 

طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA

مدلسازی و طراحی با SOLID WORK

ANSYS

آشنایی با انواع پمپ ها ، نحوه کارکرد و کاربرد آنها

اصول اساسی پمپ های گریز از مرکز و جابجایی مثبت بر اساس استاندارد API674، API 675 و API610

اصول محاسبات و انتخاب پمپ به روش تئوری و نرم افزار

مبانی اصول طراحی و عملکرد کنترل ، تست آب بندهای مکانیکی بر اساس API682

تست و بازرسی پمپ ها (قبل از نصب در سایت)

نصب، راه اندازی و بهره برداری پمپ ها

نصب، راه اندازی ، بهره برداری و عیب یابی کمپرسورها

مبانی و اصول طراحی و عملکرد و کنترل ظرفیت کمپرسورها

مبانی و اصول طراحی و عملکرد و کنترل ظرفیت و تست

کمپرسورهای گریز از مرکز بر اساس الزامات API617

مبانی و اصول طراحی و عملکرد و کنترل ظرفیت و تست کمپرسورهای جا به جای مثبت بر اساس الزامات API 618 و API 619

تست و بازرسی کمپرسورها قبل از نصب در سایت طبق استاندارد API و PTC

مبانی ، اصول طراحی و عملکرد و کنترل ظرفیت و تست توربین های بخار و گازی بر اساس الزامات AOPI 612 و API 611 

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: