مالی و حسابداری

 

 

حسابداری پیمانکاری

حسابداری داخلی

حسابداری مالی (مقدماتی)

حسابداری شرکتها

حسابداری پیشرفته

حسابداری صنعتی مقدماتی

حسابداری صنعتی پیشرفته

حسابداری بهای تمام شده

کاربرد Excel در مدیریت و حسابداری

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی و قوانین مالیاتی

نرم افزار حسابداری (سامان پارسیان)

تکنیک های نوین حسابداری مدیریت

تکنیک های کاربردی مدیریت مالی

بودجه بندی و کنترل هزینه

حسابرسی

قانون تجارت

قانون مالیات بر ارزش افزوده

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: