امنیت اطلاعات

 

دوره عمومی امنیت فناوری اطلاعات

دوره تخصصی امنیت فناوری اطلاعات

تحلیل بدافزار

دوره مقدماتی آشنایی با سامانه های کنترل صنعتی

آشنایی با آسیب پذیری ها و تهدیدات سایبری سامانه های کنترل صنعتی

آشنایی با استانداردهای امنیت سایبری سامانه ای کنترل صنعتی

مقابله با هک و نفوذ در شبکه های IT

آشنایی با نحوه ممیزی امنیت شبکه های کنترل صنعتی

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: