مدیریت صنعتی

 

 

پرورش مدیران تضمین کیفیت

پرورش مدیران HSE سیستم مدیریت ایمنی بهداشت  و محیط زیست

آشنایی با ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001-2008

ارزیابی بر اساس مدل تعالی کیفیت اروپا EFQM

آشنایی با مفاهیم کیفیت

آشنایی با الزامات و مستند سازی ISO 9001-2008

مدیریت بهره وری

تکنیک های تصمیم گیری برای مدیران

برنامه ریزی و مدیریت تولید

آشنایی با اصول طراحی و مهندسی معکوس

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز پتروشیمی بر اساس استاندارد ISO /TS29001

آشنایی با مفاهیم HSE (تشریح الزامات و مستند سازی)

آشنایی با اصول طراحی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

مدیریت بحران

اصول نظارت و کنترل

تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001

طرح ریزی استقرار ممیزی نظام آراستگی محیط کار 5S

آشنایی با الزامات و مستند سازی OHSAS 18001

تشریح الزامات و مستند سازی مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000/ HACCP

تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: