دوره های آزمایشگاه کالیبراسیون

آموزش عمومی کالیبراسیون

آشنایی با استانداردها و مفاهیم اولیه

کالیبراسیون ابعادی

آموزش کالیبراسیون انواع کولیس ها، میکرومترها و ساعت های اندازه گیری

آموزش کالیبراسیون گیج های رزوه

آموزش کالیبراسیون انواع مترها (فلزی و غیر فلزی) و خط کش

آموزش کالیبراسیون ترازها و تجهیزات اندازه گیری زاویه

آموزش کالیبراسیون سطح صافی

آموزش کالیبراسیون استانداردهای طول و زاویه

آشنایی با مفاهیم اولیه اندازه گیری الکتریکال

آشنایی با استانداردهای اولیه ولتاژ

آشنایی با استانداردهای اولیه خازن

آشنایی با استانداردهای اولیه سلف

آشنایی با استانداردهای اولیه مقاومت

آموزش کالیبراسیون تجهیزات میدانی (کلمپ متر؛ ارت متر و ..)

آموزش کالیبراسیون منابع تغذیه

آموزش کالیبراسیون مالتی مترها

آموزش اندازه گیری فرکانس

آموزش تولید فرکانس

آموزش اندازه گیری توان

آشنایی با پارامترهای اسپکتروم آنالایزر و نحوه کالیبراسیون آن

آشنایی با مفاهیم اولیه با دستگاه اسیلوسکوپ

آموزش روش های اندازه گیری دستگاه  اسیلوسکوپ

آشنایی با کالیبراتورهای قسمت اسیلوسکوپ

آموزش تنظیمات و روش رفع عیب دستگاه اسیلوسکوپ

آشنایی با روش های اندازه گیری جرم؛ وسایل توزین؛ وزنه ها و کالیبراسیون جرم

آشنایی با مفاهیم دما؛ انواع ترموکوپلها؛ ترانسدیوسرها ؛ دماسنج ها و کالیبراسیون محیط های دمایی

آشنایی با مفاهیم فشار و انواع فشار سنج ها و کالیبراسیون آنها

آشنایی با مفاهیم گشتاور و روش کالیبراسیون آن

آشنایی با آزمایشات محیطی حرارت؛ برودت؛ شوک حرارتی و ارتفاع؛ رطوبت؛ مه نمکین؛ ارتعاش؛ شوک

دوره آموزشی تضمین نتایج کیفیت

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: