دوره های مهندسی نفت گاز و پتروشیمی

 

آشنایی با اصول و تئوری Piping

تحلیل و آنالیز تنش خطوط لوله با استفاده از نرم افزار CaesarII

مدل سازی واحد های صنعتی پتروشیمی توسط PDMS

طراحی و شبیه سازی مبدل های حرارتی

طراحی مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی به کمک نرم افزار Compress

طراحی مکانیکی مبدل های حرارتی و مخازن تحت فشار بر اساس TEMA,ASME

مدیریت انرژی

شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار HYSYS مقدماتی

شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار HYSYS پیشرفته

شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار +ASPEN

طراحی کولر های هوائی توسط نرم افزار

طراحی خطوط لوله توسط نرم افزار OLGA

شبیه سازی دینامیکی مخازن نفتی با نرم افزار ECLIPSE

واحدهای UTLITY و تجهیزات مورد استفاده در آنها

آشنایی عمومی با شیر آلات صنعتی

مقدمه ای بر مدارک فنی و فعالیتهای بخش فرآیند در شکل های مهندسی اصولی و تفضیلی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی

طراحی پیشرفته مبدل های حرارتی نوع لوله و پوسته با استفاده از نرم افزار بصورت Workshop

آشنایی با روش های نصب و نگهداری شیرآلات در خطوط انتقال تغذیه و توزیع گاز طبیعی

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: