دوره های مدیریت پروژه

 

اصول و روشهای ارزیابی اقتصادی پروژه ها

مستند سازی فنی و طراحی DCC پروژه های EPC

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

روش های تأمین مالی و مدیریت هزینه پروژه

مدیریت مناقصات و تدارکات در پروژه

مدیریت ریسک و مدیریت HSE در پروژه ها

ایجاد دفتر مدیریت پروژه در سازمان  PMO و استقرار مدیریت سبد پروژه ها

سیستم های اطلاعاتمدیریتی پروژه PIMS

مدیریت محدوده، زمان و هزینه پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

مدیریت کیفیت و ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

Our Partners

  • Shiraz University
  • Iranian Telecommunication Manufacturing Company
  • University of Applied Science and Technology
  • Virtual College of Shiraz University
  • House of Industry, Mine and Trade

Facilities

Our Offices

Iran-Shiraz, Headquarter

Iran - Tehran

Iran - Ahvaz

Germany - Frankfurt

China - Beijing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Company

Fars Industrialists Development Company (FIDC) is the consortium of provincial and national companies involved in various areas of Industrial, Scientific, Research and Supply of goods and equipment

Follow us: